Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Global Liman Halka Arz

Global Liman’ın birincil halka arzının talep toplaması 7 – 8 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Global Liman paylarının halka arzında fiyat aralığı 19,60 TL – 23,50 TL olarak belirlenmiştir.

Halka Arza İlişkin Bilgiler

Global Liman’ın birincil halka arzının talep toplaması 7-8 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bu halka arzda Global Liman’ın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL’den 90.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 23.746.900 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı ile mevcut ortak Global Yatırım Holding A.Ş.’ye ait 9.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemi ile halka arz edilecektir.Toplam 32.746.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile Global Liman’ın halka açıklık oranı %36,39 olacaktır. Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz miktarının %15’ine denk gelen Global Yatırım Holding A.Ş.’ye ait 4.912.035 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Bu durumda Global Liman’ın halka arz edilen nominal pay toplamı 37.658.935 TL’ye ve halka açıklık oranı %41,84’e ulaşabilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle ek satıştan elde edilen fonun fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde, ek satıştan elde edilecek gelirin kullanılması planlanmaktadır.

Global Liman paylarının halka arzında fiyat aralığı 19,60 TL – 23,50 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen fiyat aralığı;

  • Ek satış olmaması durumunda 642-770 mio TL arasında bir halka arz büyüklüğüne,
  • Ek satış olması durumunda 738-885 mio TL arasında bir halka arz büyüklüğüne işaret etmektedir.

Halka arzda tüm yatırımcılardan fiyat aralığı ile talep toplanacak olup, yatırımcılar taleplerini 1 kuruş fiyat adımlarından olmak üzere 5 farklı fiyat seviyesinden iletebilecektirler.

Halka arz edilecek toplam 32.746.900 TL nominal değerli payların;

  • %10’luk kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
  • %20’lik kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
  • %70’lik kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Ortakların (payların borsada işlem görmesini takiben) 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü bulunmaktadır.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

2004 yılında kurulan Global Liman İşletmeleri A.Ş. (“Global Liman” veya “GLİ” veya “Şirket”) yurt içi ve yurt dışındaki liman portföyü ile dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisidir. Global Liman’ın ana faaliyetleri kruvaziyer ve ticari liman işletmeciliğinden oluşmakta olup, Şirket, yurt içinde Antalya, Bodrum, Kuşadası, yurt dışında ise Bar, Barselona, Lizbon, Malaga ve Singapur limanlarını işletmektedir. Antalya ve Bar limanları ağırlıkla ticari limanlar olup, diğer limanlar kruvaziyer limanlarıdır. Global Liman’ın %100 oranındaki hissesi Global Yatırım Holding’e aittir. Şirket’in işlettiği limanlarda Royal Caribbean International (dünyanın en büyük ikinci kruvaziyer gemi işletmecisi), Temasek (Singapur hükümetinin sahibi olduğu yatırım şirketi) ve Setur gibi global ve yurt içi ortaklıkları bulunmaktadır.

Global Liman beş ülkede toplam 6 kruvaziyer, 1 karma (ticari ve kruvaziyer) ve 1 ticari limanın operatörlüğünü gerçekleştirmektedir. Adria-Bar Limanı ticari bir liman olup, limandan 2014 yılında 0,8 milyon ton kargo elleçlenmiştir. Akdeniz-Antalya Limanı karma bir liman olup, 2014 yılında elleçleme hacmi 4,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Barselona Kruvaziyer Limanı’nın imtiyaz bitiş tarihi 2026 olup, 5 yıl uzatma hakkı bulunmaktadır.

2014 Yolcu 2014 Satışlar(mio TL) İmtiyaz Bitişi Creuers Limanları
Bodrum Kruvaziyer Limanı 123.549 6,2 2019
Malaga Kruvaziyer Limanı 409.563 6,6 2044 Evet
Ege-Kuşadası Limanı 622.184 35,7 2033
Barselona Kruvaziyer Limanı 1.587.469 49,5 2026/2033 Evet
Lizbon Kruvaziyer Limanı 500.872 - 2049
Singapur Kruvaziyer Limanı 344.391 16,4 2022 Evet
Akdeniz-Antalya Limanı 175.274 123,8 2028
Adria-Bar Limanı - 20,3 2043 Evet

Şirket’in kruvaziyer liman operasonlarından sağladığı gelirler 2012-2014 yılları arasında %25,2 YBBO oranında büyüyerek 59 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2014 yılında satın alınan limanların tam yıl çalışması varsayımıyla kruvaziyer operasyonlarından elde edilen toplam gelir 103 milyon TL’ye ulaşmaktadır. Kruvaziyer operasyonlarına ilişkin başlıca verilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

2012 2013 2014 2014PF
Gelirler (mio TL) 38 40 59L 103
Yolcu Sayısı (‘000)¹ 924 931 1.609 3.763
Yolcu Başına Gelirler² 35,5 38,0 34,8 30,6
(1) Lizbon ve Singapur Limanları dahil
(2) Lizbon ve Singapur Limanları hariç
PF: Pro-forma. 2014 yılında satın alınan limanların tam yıl faaliyet gösterildiği varsayımıyla hesaplanmıştır.

GLİ, Akdeniz-Antalya ve Adria-Bar olmak üzere iki adet ticari liman işletmektedir. Akdeniz-Antalya Limanı madencilik (ağırlıkla mermer) ve çimento sektörleri faaliyetlerinin yoğun olduğu bir çevrede bulunmaktadır. Adria-Bar Limanı Sırbistan’ın deniz kıyısı olmayan sanayi bölgesine en yakın limandır. Çalışan sayısının azaltılması da dahil olmak üzere, faaliyetlere yönelik bir yeniden yapılandırma süreci devam etmektedir.

2012 2013 2014
Akdeniz-Antalya
Konteyner Hacimleri (TEU) 186 217 189
Kuru Yük & Genel Yük (‘000 ton) 2.400 1.728 1.645
Adria-Bar
Konteyner Hacimleri (TEU) 31 33 39
Kuru Yük & Genel Yük (‘000 ton) 205 221 229

GLİ’nin gelirleri kruvaziyer limanı gelirleri, feribot gelirleri, konteyner elleçleme gelirleri, dökme yük elleçleme gelirleri, genel kargo elleçleme gelirleri ve diğer ticari gelirlerden oluşmaktadır. 2014 yılında toplam gelirlerin %84’ü ABD$, %16’sı Avro cinsindendir.

Temettü Politikası

2012-2014 yıllarında (üç yıl) Genel Kurul tarafından alınan kâr dağıtımı kararlarına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir:

İlgili Mali Yıl Dağıtılan Kar (TL) Pay Başına Düşen
Kar Payı (TL)
2012 26.927.214,37 0,3173
2013 41.926.584,79 0,6328
2014 52.382.000,00 0,7906

2014 yılında ihraç edilen borçlanma aracına ilişkin finansal sınırlamalara da uyumlu olacak şekilde, Şirket, net dönem karının %50’sini sürekli olarak her yıl temettü olarak dağıtmayı planlamaktadır.

2015 yılına ait temettü dağıtımı da borçlanma aracı ihracı sonucunda doğan kısıtlamalar kapsamında gerçekleşecektir.

Talep Toplama ve Dağıtıma İlişkin Bilgiler

Talepte bulunacak yatırımcılar, talep formunda talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) lot (1 TL) ve katları şeklinde olması şarttır.

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

Gerçek Kişi Yatırımcılar:Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi.

Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicil kayıt belgesi fotokopisi.

Tüm yatırımcılar, fiyat aralığının içerisinde kalmak kaydıyla, bir kuruş fiyat adımlarında olmak üzere beş farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri pay adedi şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli şeklinde de iletebilirler.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aşağıda belirtilen kıymetleri teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir.

YKY üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar: Likit Fon, B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu, Döviz (ABD doları, Avro), TL DİBS, Eurobond (T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilenler)

YKB üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar: Likit Fon, B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu, Döviz (ABD doları, Avro, Sterlin), TL DİBS, ÖSBA (yalnızca Yapı Kredi bonoları ve tahvilleri teminata konu edilebilir), B Tipi Fon (YFBL1-YFBL2-YFBL5)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci işgünü saat 12:00’ye kadar talepte bulundukları Konsorsiyum Üyesine ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların talep anında veya bu şekilde sonradan yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.

Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a birer adet pay verilecek (yetmesi kaydıyla), daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep adedi ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderleri'nin önerileri de dikkate alınarak Global Liman ve Global Yatırım Holding karar verecektir.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkartılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Global Liman ve Global Yatırım Holding uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Kıymet blokesi yönteminde kullanılacak teminat katsayılarına aşağıda yer verilmiştir:

Teminata Alınacak Kıymet Teminat Katsayısı Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Likit Fon 1,03 Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı Likit Fon 1,03 Likit fonun o gün için fon
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 1,03 Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini) 1,11 Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) Teminata alınan dövizin bozdurulmasında sırasında YKB’nin cari kuru kullanılacaktır.
TL DİBS 1,05 Her bir Konsorsiyum Üyesinin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı Her bir Konsorsiyum Üyesinin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alışfiyatı
Eurobond (T.C. hazinesinin ihraç ettiği) 1,10 Bloomberg elektronik alım-satım ekranında her bir Konsorsiyum Üyesi bankanın gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı dikkate alınacaktır. Bloomberg elektronik alım satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı kullanılacaktır.
ÖSBA (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ’ta işlem gören OSBA’ları teminata konu edebilir) 2,00 Özel Sektör Borçlanma Araçları’nda BİAŞ Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı Özel Sektör Borçlanma Araçları’nda BİAŞ Tahvil ve Bono Piyasası’nda oluşan cari piyasa fiyatı
B Tipi Fon 1,33 B Tipi fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı B Tipi fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

YKY ve YKB dağıtım kanallarında teminat yöntemi olarak Değişken Yöntem kullanılacaktır.

Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları dikkate alınacaktır.

Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi ve Kobi nakit destek kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor