Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Yapı Kredi, kurumların daha yüksek standartlarda etik uygulamaları yürürlüğe sokarak faaliyetlerini bu kurallar çerçevesinde sürdürmelerini öngören Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (United Nations Global Compact) 10 ilkesini benimsemektedir. Yapı Kredi, her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısında olup ilgili yasa, düzenleme ve ilkelere uyum sağlamak konusunda gösterdiği kararlılıkla Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası oluşturulmuştur. Aynı zamanda, dürüstlük ve tutarlılık konusunda en yüksek standartlarda faaliyet gösterme kararlılığıyla, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Yönetmeliği oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri, tüm Yapı Kredi çalışan ve yöneticilerine duyurulmuş ve kurum içi iletişim kanalları (intranet ve iç iletişim duyuruları) aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Çalışan farkındalığı yaratılması adına, etik kurallar her ay tüm çalışanlara hatırlatılır. Bu politikalar, tüm paydaşlar ve iş ortaklarıyla paylaşılmak üzere Yapı Kredi web sitesinde yer almaktadır.

Yeni işe başlayan çalışanlar da dâhil olmak üzere tüm çalışanlardan Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri’ni kabul ettiklerine dair kabul beyanı alınır. Ayrıca yeni işe başlayacak olan kişilerin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularında farkındalığını arttırmak amaçlı işe alım sürecinde bu kişilerle paylaşılan dokümanlar arasına Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası da eklenmiştir.

Eğitim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri’yle ilgili, tüm Yapı Kredi çalışanlarına ve yöneticilerine, düzenli olarak sınıf içi ve/veya uzaktan eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerin tamamlanması zorunlu olup, eğitimi başarıyla tamamlamış olmak için sınavdan geçer puan alınması gerekir.

Tedarikçi İlişkileri

Tedarikçi firma çalışanlarının ise rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularında video eğitimleri almaları sağlanmaktadır. Yapı Kredi binalarında görev yapan taşeron çalışanlarına da uzaktan eğitim programı tanımlanarak bu çalışanların da rüşvet ve yolsuzlukla mücadele uzaktan eğitim programını almaları zorunlu hale getirilmiştir.

Yapı Kredi, Yolsuzlukla Mücadele Programı kapsamında, birlikte çalıştığı tedarikçi firmaların bu alandaki Yapı Kredi politikalarıyla uyumlu olmalarını, çalışanlarının bu politikalarda yer alan esasları özümsemesini ve faaliyetlerini bu esaslara uygun şekilde yürütmelerini talep eder. Bu sebeple, tedarikçi firmalarla yapılan sözleşmelerde ilgili hükümlere yer verilmiştir.

Ayrıca, “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadelede Aracı, Tedarikçi ve Yüklenicilerin Satın Alma Sürecinde Uygulanacak Esaslar” dokümanı oluşturulmuştur. Bu kapsamda, ilgili iş birimleriyle sözleşme aşaması öncesi durum tespiti (due-diligence) gerçekleştirilir.

Yapı Kredi, tüm faaliyetlerinde yerel/uluslararası düzenlemelere ve Banka'nın kendi kurallarına uyumun sağlanması amacıyla uluslararası veri sağlayıcı kuruluşlardan ve sosyal medya kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda oluşturulan kara listeye alınmış kişileri ve şirketleri takip eder. Bu kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda rüşvet verdikleri bilinen veya şüphelenilen aracı, tedarikçi, yüklenicileri tespiti sağlanır. Rüşvet ve yolsuzluk konularında kara listede yer almaları durumunda ise devam eden sözleşmelerinin fesih işlemleri süreci başlatılır.

Sorumluluk

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri’nin kurum içerisinde yönetimi Uyum ve İç Kontrol Yönetimi tarafından yürütülmektedir. Uyum ve İç Kontrol Yönetimi; bankacılık ve sermaye piyasaları düzenlemeleri, kambiyo rejimleri, kara para aklanmasının önlenmesi, kurum içi ve kurum dışı dolandırıcılık tespit sistemleri, veri koruma, çıkar çatışmaları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu gibi konularda ilgili düzenlemeler ve iç kontrol faaliyetlerinden sorumludur.

İzleme

Banka, "İç Denetim", "Risk Yönetimi ve "Uyum ve İç Kontrol” departmanları tarafından yürütülmekte olan mevcut düzenlemeler ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, son derece güçlü sistem ve yapıları hayata geçirmiştir. Bu yönetimler, Yönetim Kurulu bünyesindeki Denetim Komitesi'ne doğrudan bağlı bir şekilde, Banka'nın faaliyetlerinin yürürlükteki kanunlara, mevzuat, kurumsal politikalar ve prosedürlere, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikasına uygun olarak yürütülmesini sağlamak için, risklerin izlenmesi ve raporlanmasının yanı sıra, kontrol ve denetim faaliyetlerini yürütmekte olup, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’na (aylık, üç aylık ve yıllık olarak) raporlama yapar. Denetim Komitesi, Banka’nın etik ortamını değerlendirmek ve süreçlerin etik uyumluluk açısından etkinliğini kontrol ederek bağımsız şekilde yıllık olarak Yönetim Kurulu’na raporlamaktan sorumludur.

Bildirim Kanalları ve İletişim

Yapı Kredi; etik, rüşvet ve yolsuzluk konuları hakkında, her türlü soruların iletebileceği ve belirlenen kuralları ihlal edenlerin ya da şüpheli durumların bildirilebileceği, gizli ve anonim olarak başvurulabilecek iletişim kanalları oluşturmuştur. Çalışan farkındalığı yaratmak adına, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele iletişim kanalları, belirli aralıklarla çalışanlara hatırlatılır. Etik, rüşvet ve yolsuzluk konularındaki ihbar ve bildirim kanallarıyla ilgili detaylı bilgi Yapı Kredi İhbar ve Bildirim Kanalları Beyanında yer almaktadır. Yapı Kredi İhbar ve Bildirim Kanalları Beyanına buradan ulaşılabilir.

Yapı Kredi, yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele yasal gereksinimlerine ilaveten, Yolsuzlukla Mücadele Programı oluşturmuştur. Bu doğrultuda, yolsuzlukla mücadelede başlıca risk alanlarına giren konularda gerekli analiz, değerlendirme ve karar mekanizmasının etkin bir şekilde çalışması adına risk değerlendirme metodolojisi oluşturmuştur.

Risk değerlendirme metodolojisi kapsamında;

  • Yürütülen işin, hangi kısımlarının rüşvet ve yolsuzluk işlemlerine karşı en hassas olduğuna ilişkin kapsamlı bir tablo sağlayan, periyodik olarak güncellenen bir risk değerlendirmesi yapılır. Risk değerlendirme sonuçları, Denetim Komitesi tarafından gözden geçirilir.
  • Yolsuzlukla Mücadele Programı çerçevesinde çalışanlara, bu konudaki yasal gereklilikler hakkında eğitim verilir ve bilinçlendirme çalışmaları yapılır.
  • İkinci seviye yolsuzlukla mücadele kontrolleri uygulanır.
  • Çalışanların bildirimlerinin iletilebileceği, güvenli ve erişilebilir ihbar ve bildirim kanalları sağlanır.
  • Tüm işlemlerin resmi defterlere ve kayıtlara doğru olarak kaydedilme zorunluluğu hakkında ve herhangi bir amaçla açıklanmayan veya kaydedilmeyen hesaplar, fonlar, varlıklar olmaması ve bu tarz işlemlerin yapılmaması gerektiği konularında bilgi verilir.
  • Yolsuzlukla mücadele programı kapsamında yer alan konular ile rüşvet ve yolsuzluk eylemlerine ilişkin bildirimler, üç ayda bir olmak üzere Denetim Komitesi’ne, aylık olarak Yolsuzlukla Mücadele Başkanı’na raporlanır.

Yapı Kredi, rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlemeye ve azaltmaya yönelik çalışmaları doğrultusunda riskli alanları belirlemiştir. Rüşvet ve yolsuzluk algısına karşılık en hassas olabilecek alanlara ilişkin ilgili birimlerle birlikte çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan risk değerlendirilmesinin amacı, belirlenen temel risk alanlarının yolsuzluk riskine oranı ve ikinci seviye kontrollerin yürütülmesi ve bu doğrultuda şeffaf süreçler sağlanırken, diğer rüşvet ve yolsuzluk önlemlerinin tespit edilmesinin sağlanmasıdır. İlgili birimler ile yürütülen çalışma sonrası ortaya çıkan sonuçlar, Denetim Komitesi’ne sunulmuş olup ilave eğitim planlaması yapılmıştır.

Paydaş Diyaloğu

Yapı Kredi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili riskli faaliyetlerin önlenmesi için gerçekleştireceği uygulamalarla bir adım öne geçmeyi hedefler. Bu bağlamda, Etik ve İtibar Derneği’ne (TEİD) üye olunmuştur. TEİD, etik, rüşvet ve yolsuzluk konularındaki yenilikçi çalışmaları ve girişimleriyle Yapı Kredi’nin destekçisi ve rehberi olmayı sürdürmektedir. Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim alanlarındaki performansını önemli ölçüde etkileyen unsurlardan biri olan rüşvet ve yolsuzlukla ilgili risklerin belirlenmesi, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve bu konu özelindeki raporlama mekanizmalarının geliştirilmesi hakkında görüşlerin alınması konularında, üyesi olduğu Etik ve İtibar Derneği ile işbirliği içindedir. Yapı Kredi’nin ilgili faaliyet alanındaki uygulamaları TEİD tarafından gözden geçirilmiş olup, bu uygulamalar hakkında yorum ve görüşler alınmıştır. Alınan görüşler sonucunda gerekli çalışmalar gerçekleştirilerek paydaş diyaloğu süreci tamamlanmıştır.

Detaylı bilgi için, Yapı Kredi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ve İhbar ve Bildirim Kanalları Beyanına buradan ulaşılabilir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi ve Kobi nakit destek kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor