Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Dış Ticaret Ödeme Şekilleri

Peşin Ödeme

İthalatçının mal bedelini peşin olarak ödediği, ihracatçının ise yüklemeyi mal bedelini aldıktan sonra gerçekleştirdiği ödeme türüdür. İthalatçıya peşin ödeme indirimi sağlayabilir. Alıcının bu ödeme şeklini kabul etmeden önce satıcıya tam anlamıyla güvenmesi ve taahhüdünü yerine getireceğinden şüphesi olmaması gerekmektedir.

Vesaik Mukabili Ödeme / Tahsiller

İthalatçının malları gümrükten bedelini ödedikten sonra almasını sağlayan pratik ve düşük maliyetli bir yöntemdir. İhracatçı yükleme sonrasında maliın gümrükten çekilmesini sağlayan ticari ve mali belgeleri Bankası kanalıyla - bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmek üzere - ithalatçının bankasına gönderiri. İthalatçının bankası ödemeyi almadan malı temsil eden vesaiki/belgeleri ithalatçıya teslim etmez.

Kabul Kredili Vesaik Mukabili

Sevk edilen mala ilişkin vesaikin, alıcıya "poliçe kabulü" karşılığında teslim edildiği ödeme şeklidir. İthalatçıya yurt dışından vadeli mal satın alma olanağı sağlar.

Banka tarafından poliçeye aval verilmesi halinde banka açısından taahhüt doğurur ve satıcıya ek bir güvence sağlar.

Mal Mukabili Ödeme / Açık Hesap

İhracatçı tarafından sevk edilen malların gümrüklerden çekildikten sonra ihracatçı ile anlaşma yaptığı vadede ödemeyi gerçekleştirir. İthalatçı firmalar için mal teslim alındıktan sonra ödeme gerçekleştiğinden en az risk taşıyan ödeme şeklidir.

Kabul Kredili Mal Mukabili

Mal mukabili işlemin bir poliçeye bağlandığı ödeme şeklidir. Banka tarafından poliçeye aval verilmesi halinde banka açısından taahhüt doğurur ve satıcıya ek bir güvence sağlar.

Akreditifli Ödeme

Akreditif temel olarak ithalatçının talebi üzerine bankası tarafından önceden belirlenmiş şartların ihracatçı(satıcı) tarafından yerine getirmesi ve bu durumu belgelerle kanıtlaması karşılığında ödeme taahhüdüne girmesidir. Ödeme sürecinde devreye güven unsuru olarak giren bankalar sadece belgeler üzerinden işlem yaparlar. Bir akreditif işleminde temelde dört taraf bulunmaktadır. (İşleme dahil olan bankaların farklı işlevlere / yükümlülüklere sahip olabilmesi nedeniyle bu sayı artabilmektedir):

Akreditif Amiri: Akreditifin açılmasını talep eden alıcı, ithalatçı.
Lehdar: Akreditifin lehine açıldığı taraf, satıcı, ihracatçı.
Amir Banka: Akreditifi açan, ithalatçının bankası.
İhbar ve Teyit Bankası: Akreditifi lehdara ihbar eden banka. Çoğu durumda ihbar bankası aynı zamanda Teyit Bankasıdır

Görüldüğünde Ödemeli Akreditif (Sight)

Akreditif süresi içinde belirlenen şartlara uygun vesaikin (belgelerin), akreditifte belirtilen ödeme yerine göre ; teyitli ise teyit bankasına , teyitsiz ise amir bankaya ibrazına müteakip ödemenin yapıldığı akreditiflerdir.

Vadeli Akreditif (deferred)

Akreditif şartlarına uygun vesaikin( belgelerin) ibrazında değil herhangi bir poliçe olmaksızın saptanmış bir süre sonra ihracatçıya ödendiği akreditiflerdir. Söz konusu süre fatura, konşimento veya vesaikin bankaya ibraz tarihinden itibaren başlayabilir.

Kabul Kredili Akreditif

Akreditif şartlarına uygun vesaikin ibrazında lehtarın amir banka veya teyit bankası üzerine keşide edilen vadeli poliçenin kabul edilmesi ve kabul edilen poliçenin vadesinde ödenmesine imkan veren bir akreditif türüdür.

Karışık Ödemeli Akreditif (Mixed Payment)

Akreditif tutarinin bir kısmının vesaik ibrazinda kalan bakiyenin belirlenmiş olan bir vadede ödendiği akreditiflerdir.

Rotatif - Devreden Akreditif (Revolving L/C )

Vadeye bağlı olarak yenilenen akreditiflerde yüklemenin yapılacağı dönemler belirlenir. Bu tür akreditifler, kümülatif (Cumulative) veya kümülatif olmayan (Non Cumulative) olmak üzere iki şekilde açılabilir. Kümülatif akreditifte bir dönemde tamamı veya kısmi olarak kullanılmayan bakiye, sonraki döneme de eklenerek kullanılabilir. Kümülatif olmayan akreditifte ise akreditifin kullanılmayan kısmından sonraki dönemde faydalanılması mümkün değildir.

Tutara göre yenilenen akreditifte ise akreditif süresi içinde kalmak koşulu ile kullanılan miktar aynı şekilde yenilenmektedir. Tutara göre yenilenen akreditiflerde kullanılacak toplam tutarın belirtilmesi ödemeler toplamının sınırının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Devredilebilir Akreditif (Transferrable L/C )

İhracatçı lehine gelen akreditifin bir veya birden fazla yeni lehtarlara sadece birim fiyatı, yükleme ve ibraz vadelerini değiştirerek devredilmesine olanak veren akreditiftir.

Bir akreditifin devredilebilir olabilmesi için mutlaka akreditif şartlarında “devredilebilir “ ibaresinin bulunması gerekmektedir. Devredilebilir akreditif yalnız bir defada bir veya (kısmi kullanım veya yüklemelere izin verilmesi kaydı ile) birden fazla lehtara devredilebilir. Ancak lehtarın devrettiği ikinci lehtar tarafından akreditif başka bir satıcıya devredilemez. 2. lehdara devredilen teyitli bir akreditifte teyit yükümlülüğü 2. lehdar için de geçerlidir.

Karşılıklı Akreditif (Back to Back L/C )

Karşılıklı akreditiflerde , ihracatçı firma lehine gelen akreditife dayanarak bu akreditifte öngörülen malların temini için üretici / tedarikçi firma adına yeni bir akreditif açılmaktadır.

Hukuki açıdan birbirinden tamamen bağımsız iki ayrı akreditif söz konusudur. Genellikle ihracatçı lehine gelen akreditifin devredilebilir olmadığı veya devredilebilir olsa dahi birim fiyatı, yükleme ve ibraz vadelerine dışında da değiştirilmesi gerekli koşulların bulunduğu hallerde karşılıklı akreditif kullanılmaktadır.

Red-Clause Akreditif

Akreditif tutarının bir kısmının veya tamamının lehtara peşin olarak ödenmesine imkan veren akreditiftir. Bu ödeme ithalatçının ihracatçıya tanıdığı bir ön finansman imkanıdır. Bu koşul akreditif metninde kırmızı mürekkeple yazılarak belirtilmesi nedeni ile bu tür akreditifler bu şekilde adlandırılmıştır. Bu tip akreditifler peşin ödeme karşılığında yüklemenin yapılmasını güvence altına almayacağından ithalatçının yüklemenin yapılması konusunda kendisini akreditif dışında güvenceye alması gerekir.

İhracat Akreditif Teyit

Müşterilerimiz lehine açılan akreditif işlemine Bankamız teyidi eklenmesi; amir bankanın ve ülkesinin ekonomik ve politik riski alınarak, uygun vesaik ibrazı karşılığında müşterimiz lehine ödeme güvencesi sağlanmaktadır. Teyit eklenmesi sürecinde amir bankanın Yapı Kredi Bankası tarafından kabul edilebilir, limit ilişkisi olmasının yanı sıra akreditifin güncel uluslararası kurallara tabi olması, ödemeyi engelleyici özel şartlar içermemesi aranır.

Teminat Akreditifi / Standby L/C

Bu tip akreditifler ticari akreditiflerden farklı olarak amirin şartları yerine getirmediğinin (non- performance) lehdar tarafından beyan edilmesi üzerine lehdara ödeme güvencesi sağlar.

Sık Karşılaşılan Teminat Akreditif Türleri;

Ticari Teminat Akreditif (Commercial Standby); Mallar veya hizmetler için diğer yöntemlerle ödeme yapmaması halinde amirin ödeme taahhüdünü güvence altına alır.

Kesin Teminat Akreditif (Performance Standby); belli bir tutarı ödeme taahhüdü dışında, ilgili işin tamamlanmasında amirin başarısızlığı sonucu oluşan zararları karşılama amacı dahil bir eylemin yerine getirilmesi taahhüdünü içerir.

Avans/Peşin Ödeme Teminat Akreditifi (Advance Payment Standby); lehtar tarafından amire yapılan peşin ödemeyi güvence altına alır.

Aval

Aval, kambiyo senedi üzerinden Bankanın ödeme için bir tür kefalet vermesidir. Poliçe/senet borçlusu lehine aval verilerek ihracatçıya/satıcıya ek bir güvence sağlanır ve poliçenin tedavülü kolaylaşmış olur. Aval poliçeye/senede bağlı bir kefalet olduğundan poliçe veya senet şekil şartlarındaki noksanlıktan dolayı kambiyo senedi olma niteliğine sahip olmadığı taktirde hükümsüz olur.

Harici Garantiler/Kontrgarantiler

Harici Garantiler yurtdışı ticari işlemlerde, bankamızın müşterilerimiz lehine garantör banka olarak, bir sözleşmenin yerine getirilmemesi halinde, belirli bir paranın yurtdışındaki muhataba ödeneceğini içeren dönülemez bir taahhüttür. Bankamız harici garantisi ile bir çok ülkede desteğimizi yanınıza alarak ihalelelere girebilir, mal alımları, avans ödemeleri için ödeme garantisi sağlayabilirsiniz.

Kontrgaranti ile yurdışında direkt olarak Türkiye’nin ülke riskini almak istemeyen veya alamayan müşterilere yurtdışında bir banka aracılığı ile garanti düzenletilebilir. Aynı şekilde yurt içindeki bir bankadan garanti düzenlemesi istenen işlemlerde yurtdışında yerleşik bir bankadan gelen kontrgaranti ile karşılanabilir.

Konularına Göre Başlıca Harici Garanti / Kontrgaranti Türleri

  • Geçici Mektup (Tender Guarantee/Bid Bond)
  • Kesin Mektuplar (Performans Guarantee /Performance Bond)
  • Avans Mektubu (Advance Payment Guarantee/Advance Payment Bond)
  • Ödeme/ Kefalet Mektubu (Payment Guarantees)

SWIFT-Döviz Havale

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara gereği İthalat, İhracat, Görünmeyen İşlemler (navlun, sigorta primi ve montaj vb.) ve Sermaye Hareketleri (dış kredi geri ödemesi sermaye transferi vb.) kapsamında olmayan yurtiçi ve yurtdışı döviz transferlerinizi şubelerimiz ve Yapı Kredi Kurumsal/Bireysel İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir ve işlem akıbetini sorgulayabilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi ve Kobi nakit destek kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor