Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Politika ve Yaklaşım

Yapı Kredi, her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır ve ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere uyum sağlamak konusunda kararlı olup bunu sağlamak adına Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası oluşturmuştur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika, 2015 yılında yeniden gözden geçirilerek geliştirilmiştir.

Yapı Kredi, dürüstlük ve tutarlılık konusunda en yüksek standartlarda faaliyet göstermekte kararlıdır. Bu amaçla, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Yönetmeliği oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yapı Kredi, işletmelerin daha yüksek standartlarda etik uygulamaları yürürlüğe sokup, faaliyetlerini bu kurallar çerçevesinde sürdürmelerini öngören Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (United Nations Global Compact) 10 ilkesini benimsemiştir. Yapı Kredi, ana hissedarları Koç Holding ve UniCredit’in Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı olması nedeniyle imzacı olarak kabul edilmekte ve bundan doğan sorumluluklarını yerine getirmektedir.

İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Yönetmeliği, tüm Yapı Kredi (Banka ve İştirakler dahil) çalışan ve yöneticilerine duyurulmuş ve kurum içi iletişim kanalları (intranet ve iç iletişim duyuruları) aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Ayrıca çalışan farkındalığı yaratılması adına, davranış kuralları her ay tüm çalışanlara hatırlatılmaktadır. Diğer taraftan, tüm iş ortakları ve paydaşlarla paylaşım için bahse konu politikalar (İngilizce-Türkçe) Yapı Kredi web sitesine eklenmiştir.

Tüm çalışanlardan, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Yönetmeliği’ni kabul ve beyan ettiklerine dair yazılı taahhüt alınmış olup, yeni işe başlayan çalışanlardan da aynı şekilde kabul beyanı alınmaktadır. Ayrıca yeni işe başlayacak olan kişilerin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularından haberdar olmaları için işe alım sürecinde bu kişilerle paylaşılan dokümanlar arasına Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası da eklenmiştir.

Eğitim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri’yle ilgili, tüm Yapı Kredi çalışanlarına ve yöneticilerine, düzenli olarak sınıf içi veya uzaktan eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerin tamamlanması zorunlu olup, eğitimi başarıyla tamamlamış olmak için sınavdan geçerli puan alınması gerekmektedir.

Tedarik Zinciri

Tedarikçi firma çalışanlarına rüşvet ve yolsuzlukla mücadele video eğitiminin izletilmesi sağlanmakla birlikte, Yapı Kredi binalarında görev yapan taşeron çalışanlarına rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konulu uzaktan eğitim programı tanımlanarak, bu çalışanların da rüşvet ve yolsuzlukla mücadele uzaktan eğitim programını almaları zorunlu hale getirilmiştir.

Yapı Kredi Yolsuzlukla Mücadele Programı kapsamında, birlikte çalıştığı tedarikçi firmaların bu alandaki Yapı Kredi politikalarıyla uyumlu olmalarını, çalışanlarının bu politikalarda yer alan esasları özümsemesini ve faaliyetlerini bu esaslara uygun şekilde yürütmelerini talep etmektedir. Bu sebeple, tedarikçi firmalarla yapılan sözleşmelerde ilgili hükümlere yer verilmiştir. Yapı Kredi ayrıca “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadelede Aracı, Tedarikçi ve Yüklenicilerin Satın Alma Sürecinde Uygulanacak Esaslar” dökümanı yayımlamıştır. Bu kapsamda, ilgili iş birimleriyle sözleşme aşaması öncesi durum tespiti (due-diligence) gerçekleştirilmektedir ve bu firmaların denetlenmesi çalışmalarına 2015 yılı içerisinde başlanmıştır.

2015 yılı içerisinde Aracı, Tedarikçi ve Yüklenicilere ilişkin hiçbir rüşvet ve yolsuzluk vakası yaşanmamış olup bu kapsamda sözleşmesi fesh edilen firma bulunmamaktadır.

Yapı Kredi, tüm faaliyetlerinde yerel/uluslararası düzenlemelere ve Banka'nın kendi kurallarına uyumun sağlanması amacıyla uluslararası veri sağlayıcı kuruluşlardan ve sosyal medya kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda oluşturan kara listeye alınmış kişileri ve şirketleri takip etmektedir. Bu kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, rüşvet verdikleri bilinen veya şüphelenilen aracı, tedarikçi, yüklenici ve müşterilerin tespiti sağlanmaktadır. Tedarikçi veya müşterilerin, yolsuzluk/rüşvet konularında kara listede yer almaları durumunda ise devam eden sözleşmelerinin fesih işlemleri süreci başlatılmaktadır.

Sorumluluk ve Raporlama

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Yönetmeliği’nin kurum içerisinde yönetimi Uyum ve İç Kontrol Yönetimi tarafından yürütülmektedir.

Uyum ve İç Kontrol Yönetimi; bankacılık ve sermaye piyasaları düzenlemeleri, kambiyo rejimleri, kara para aklanmasının önlenmesi, kurum içi ve kurum dışı dolandırıcılık tespit sistemleri, veri koruma, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, çıkar çatışmaları, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu gibi konularda ilgili düzenlemeler ve iç kontrol faaliyetlerinden sorumludur.

Banka, "İç Denetim", "Risk Yönetimi ve "Uyum ve İç Kontrol” departmanları tarafından yürütülmekte olan mevcut düzenlemeler ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, son derece güçlü sistem ve yapıları hayata geçirmiştir. Bu yönetimler, Yönetim Kurulu bünyesindeki Denetim Komitesi'ne doğrudan bağlı bir şekilde, Banka'nın faaliyetlerinin yürürlükteki kanunlara, mevzuat, kurumsal politikalar ve prosedürlere, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası’na uygun olarak yürütülmesini sağlamak için, risklerin izlenmesi ve raporlanmasının yanı sıra, kontrol ve denetim faaliyetlerini yürütmekte olup Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’na (aylık, üç aylık ve yıllık olarak) raporlama yapmaktadır.

Denetim Komitesi, şirketin etik ortamının durumunu değerlendirmek ve süreçlerin etik uyumluluk açısından etkinliğini kontrol ederek bağımsız şekilde yıllık olarak Yönetim Kurulu’na raporlanmaktan sorumludur.

Yapı Kredi, çalışanların etik, yolsuzluk ve rüşvet konuları hakkında, her türlü sorularını iletebilecekleri ve belirlenen kuralları ihlal edenleri ya da şüpheli durumları bildirebilecekleri gizli ve anonim olarak başvurabilecekleri iletişim kanalları sağlamaktadır. Çalışan farkındalığı yaratmak adına, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele iletişim kanalları, belirli aralıklarla çalışanlara hatırlatılmaktadır. Etik, rüşvet ve yolsuzluk konularındaki ihbar ve bildirim kanallarıyla ilgili detaylı bilgi Yapı Kredi İhbar ve Bildirim Kanalları Beyanı’nda yer almaktadır. Yapı Kredi İhbar ve Bildirim Kanalları Beyanı’na buradan ulaşılabilir.

Yapı Kredi, yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele yasal gereksinimlerine ilaveten Yolsuzlukla Mücadele Programı oluşturmuştur. Bu doğrultuda, yolsuzlukla mücadelede başlıca risk alanlarına giren konularda gerekli analiz, değerlendirme ve karar mekanizmasının etkin bir şekilde çalışması adına risk değerlendirme metodolojisi oluşturmuştur.

Risk değerlendirme metodolojisi kapsamında;

  • Yürütülen işin, hangi kısımlarının rüşvet ve yolsuzluk işlemlerine karşı en hassas olduğuna ilişkin kapsamlı bir tablo sağlayan, periyodik olarak güncellenen bir risk değerlendirmesi yapılır. Risk değerlendirme sonuçları, Denetim Komitesi tarafından gözden geçirilir,
  • Yolsuzlukla mücadele programı çerçevesinde çalışanlara, bu konudaki yasal gereklilikler hakkında eğitim verilir ve bilinçlendirme çalışmaları yapılır,
  • Birinci ve ikinci düzey, yolsuzlukla mücadele kontrolleri uygulanır,
  • Çalışanların bildirimlerinin iletilebileceği, güvenli ve erişilebilir iletişim kanalları sağlanır,
  • Denetim Komitesi’ne, yolsuzlukla mücadele programının etkinliği hakkında aylık, üç aylık ve yıllık olarak rapor verilir,
  • Tüm işlemlerin resmi defterlere ve kayıtlara doğru olarak kaydedilme zorunluluğu hakkında ve herhangi bir amaçla açıklanmayan veya kaydedilmeyen hesaplar, fonlar, varlıklar olmaması ve bu tarz işlemlerin yapılmaması gerektiği konularında bilgi verilir.

Yolsuzlukla mücadele programı kapsamında yer alan konular ile rüşvet ve yolsuzluk eylemlerine ilişkin bildirimler, üç ayda bir olmak üzere Denetim Komitesi’ne, aylık olarak Yolsuzlukla Mücadele Başkanı’na raporlanır.

Yapı Kredi, rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlemeye ve azaltmaya yönelik çalışmaları doğrultusunda riskli alanları belirlemiştir. Rüşvet ve yolsuzluk algısına karşılık en hassas olabilecek alanlara ilişkin ilgili birimlerle birlikte çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan risk değerlendirilmesinin amacı, belirlenen temel risk alanlarının yolsuzluk riskine oranı ve ikinci seviye kontrollerin yürütülmesi ve bu doğrultuda şeffaf süreçler sağlanırken, diğer rüşvet ve yolsuzluk önlemlerinin tespit edilmesinin sağlanması olmuştur. İlgili birimler ile yürütülen çalışma sonrası ortaya çıkan sonuçlar, Denetim Komitesi’ne sunulmuş olup ilave eğitim planlaması yapılmıştır.

Rüşvet ve yolsuzluk konularıyla ilgili oluşturulan iletişim kanallarına, 2015 yılında rüşvet ve yolsuzlukla ilgili herhangi bir ihbar ve bildirim yapılmamış olup rüşvet ve yolsuzluk konularına ilişkin olarak dış kanallardan yöneltilmiş herhangi bir suçlama da bulunmamaktadır.

Paydaş Diyaloğu

Yapı Kredi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili riskli faaliyetlerin önlenmesi için gerçekleştireceği uygulamalarla bir adım öne geçmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyeliği gerçekleştirilmiştir. TEİD, etik, rüşvet ve yolsuzluk konularındaki yenilikçi çalışmaları ve girişimleriyle Yapı Kredi’nin destekçisi ve rehberi olmayı sürdürmektedir.

Bu doğrultuda, Yapı Kredi sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim alanlarındaki performansını önemli ölçüde etkileyen unsurlardan biri olan, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili risklerin belirlenmesi, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve bu konu özelindeki raporlama mekanizmalarının geliştirilmesi, hakkında görüşlerin alınması, konularında üyesi olduğu Etik ve İtibar Derneği ile işbirliği içindedir. Yapı Kredi’nin ilgili faaliyet alanındaki uygulamaları TEİD tarafından gözden geçirilmiş, yorum ve görüşler alınmış ve alınan görüşler sonucunda gerekli çalışmalar gerçekleştirilerek paydaş diyaloğu süreci tamamlanmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşu olan Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin proaktif çalışmaları kapsamında “Türkiye’den ve Dünyadan İyi Uygulamalar: Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele” konulu konferansta Yapı Kredi’nin rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede iyi uygulamalara ilişkin çalışmaları paylaşılmıştır.

Yapı Kredi, ayrıca 2006 yılında kurulan Denetim Hattı ile 2009 yılından bu yana hizmet vermekte olan Etik Bildirim Hattı, Yolsuzlukla Mücadele Bildirim Hattı ve e-posta kanallarına, yolsuzluk, rüşvet ve genel denetim ile ilgili soruları da dahil olmak üzere çeşitli konulardaki kaygılarını aktarma olanağı vermektedir.

Daha fazla bilgi için, Yapı Kredi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ve İhbar ve Bildirim Kanalları Beyanı’na aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.yapikredi.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kredi Türü
Kampanya
Kredi Vadesi (Ay)
Kredi
Tutarı (TL)
TL
Sil
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
HESAPLA
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Yükleniyor...
Yükleniyor