Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Defacto Halka Arz

Defacto Perakende Ticaret A.Ş (Defacto) 3 – 4 Mayıs 2018 tarihlerinde halka arz edilecektir.

Defacto Halka Arzı - Başlıca Yatırım Unsurları

 • Net satış geliri bakımından Türkiye’nin en büyük 2. hazır giyim perakendecisi1
 • 2010 – 2017 yılları arasında net satışlarda 8x büyüme (2017 yılında 2.649 milyon TL net satış geliri)
 • Diğer yerel oyuncular arasında en yüksek büyüme oranı (2014-2016: %27 YBBO2)
 • Hedef kitlesi olan 15-30 yaş grubunda rakipleri arasında en yüksek marka bilinirliği3
 • 10 yılda 20’den 447’ye yükselen mağaza sayısı (324 yurt içi, 123 yurt dışı mağaza)
 • 22 ülkeye yayılan mağaza ağı ve faaliyet gösterilen her ülkede ilk 3 markadan biri olma hedefi4
 • Yurt dışında 5 yılda 123 mağaza
 • 331.000 m2 toplam net satış alanı (255.000 m2 yurt içi, 75.000 m2 yurt dışı)
 • 265 milyon yıllık ziyaretçi, 70 milyon yıllık online ziyaretçi
 • %84 oranında Türkiye’den tedarik, %36 oranında kendi üretimi
 • Dinamik ve dengeli ürün yelpazesi (2017 yılı net satışlarında ürün kategorilerinin dağılımı, kadın %40, erkek %40, çocuk %10, aksesuar %6 ve ayakkabı %4 olarak gerçekleşmiştir)
 • 11.000’i aşkın çalışan

(1) Euromonitor, 2017 yılı satışlarına göre yurt içi pazar payına göre,
(2) Yıllık bileşiklendirilmiş büyüme oranı,
(3) GFK 2017 Turkish Retail Brand Health Tracking Raporu,
(4) Defacto’nun mağazaları ağırlıklı olarak yakın coğrafyadaki gelişmekte olan ülkelerde konumlanmıştır.

Halka Arza İlişkin Bilgiler

Defacto Perakende Ticaret A.Ş’ nin (“Defacto” veya “Şirket”) birincil halka arzının talep toplaması 3 – 4 Mayıs tarihlerinde (2 gün) yapılacaktır.

Defacto’ nun mevcut ortaklarının sahip olduğu 42.528.320 TL nominal değerli payların ortak satışı ve 17.011.328 TL nominal değerli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %25,93 olacaktır.

Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz tutarının %4’üne denk gelen ve mevcut ortakların sahip olduğu 8.930.947 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Defacto’nun halka arz edilen pay toplamı nominal olarak 68.470.595 TL’ ye, halka açıklık oranı %29,81’e ulaşacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle ek satıştan elde edilen fonun fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılması planlanmaktadır.

Halka arzda fiyat aralığı ile talep toplanacak olup, 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyat aralığı 12,50 TL – 15,00 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu fiyat aralığı Defacto için 2.868 - 3.445 milyon TL piyasa değeri aralığına karşılık gelmektedir.

Tüm yatırımcılar fiyat aralığından talep girebilecek olup, 1 (bir) kuruş fiyat adımlarında olmak üzere beş farklı fiyat seviyesinden talep girilebilecektir.

Halka arz edilecek payların:

 • Şirket çalışanları: 595.396 TL nominal (%1,0)
 • Yurt içi bireysel yatırımcılar: 5.358.569 TL nominal (%9,0)
 • Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 5.953.965 TL nominal (%10,0)
 • Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 47.631.718 TL nominal (%80,0)

Halka arz eden ortakların (payların borsada işlem görmesini takiben) 365 gün boyunca pay (BİAŞ’ta ve BİAŞ dışında) satmama taahhüdü bulunmaktadır. Halka arz edenler dışındaki ortaklar için söz konusu satmama taahhüdü 180 gündür.

Talep Toplamaya İlişkin Bilgiler

Paylar “Fiyat Aralığı ile Talep Toplama” yöntemi ile satılacaktır.

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar Yurt İçi Bireysel Yatırımlar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’dır.

Tüm yatırımcılar, fiyat aralığının içerisinde kalmak kaydıyla, 1 (bir) kuruş fiyat adımlarında olmak üzere beş farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini Konsorsiyum Üyelerine iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri pay adedi şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli şeklinde de Konsorsiyum Üyelerine iletebilirler. Yatırımcıların ilettiği bu fiyatlardan nihai arz fiyatına eşit veya nihai arz fiyatından yüksek en yakın fiyat “Talep Fiyatı” olarak anılacaktır.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS, Eurobond (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın ihraç ettiği), ÖSBA (sadece kendi ihraç ettiği ve BIST’te işlem gören borçlanma araçları), Hisse Senedi Fonu, Borçlanma Araçları Fonu, Değişken Fon, Pay (BİST 30’da yer alan paylar), Döviz Blokesi (USD, Avro, Sterlin, İsviçre Frangı)

Yapı Kredi Bankası üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS, OSBA (Yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bonoları), Pay (BİST 30’da yer alan paylar – Sadece YKB Özel Bankacılık Şubeleri tarafından teminata alınabilecektir), Vadeli Mevduat (TL, USD, Avro, Sterlin, İsviçre Frangı), Döviz Blokesi (Avro, USD, Sterlin, İsviçre Frangı)

Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a birer adet pay verilecek (yetmesi kaydıyla), daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep adedi ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

Şirket Çalışanlarına Dağıtım: Bu tahsisat grubundan yatırımcılar azami 1.500 adet pay talepte bulunabileceklerdir. 1.500 adet payı aşan talepler 1.500 adet olarak dikkate alınacaktır. Dağıtım Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Şirket Çalışanlarına birer adet pay verilecek (yetmesi kaydıyla), daha sonra Şirket Çalışanları için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talebi miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep adedi ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Nihai halka arz fiyatı üzerinden uygulanacak %5 iskonto dağıtım aşamasında dağıtılan pay adenin nihaim halka arz fiyatı ile çarpılması ile bulunacak tutara uygulanacaktır. Şirket Çalışanlarına dağıtılacak paylar ortak satışına konu paylardan karşılanacaktır.

Şirket Çalışanları taleplerini yalnızca Konsorsiyum Liderleri’nden girebileceklerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Lideri'nin önerileri de dikkate alarak İhraççı ve Satan Ortaklar karar verecektir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Lideri'nin önerileri de dikkate alarak İhraççı ve Satan Ortaklar karar verecektir.

Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini ödemekten imtina edemezler. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ilişkin yatırımcıların pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi giren yetkili kuruluşa ait olup, talebi giren yetkili kuruluş dağıtım listesinin konsorsiyuma iletilmesini takip eden 2 işgünü içerisinde ilgili pay bedellerini Konsorsiyum Liderleri’nin bildireceği halka arz özel hesabına yatırmak zorundadır. Talebi giren yetkili kuruluş Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı kategorisindeki yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler, teminat oranları ve teminata alışta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar ve teminat tutarı hesaplanmasında uygulanacak formül aşağıda gösterilmiştir:

Teminat Tutarı = (Talep Bedeli) / (İlgili kıymet için tabloda belirtilen teminat katsayısı)

Kıymet blokesi yönteminde kullanılacak teminat katsayılarına aşağıda yer verilmiştir:

Teminata Alınacak Kıymet Teminat Katsayısı Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu 0,97 Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,97 Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,90 Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Döviz (USD, Avro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı) 0,90 TCMB tarafından açıklanan birgün öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yuvarlanacaktır.) Her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın cari kuru
Eurobond (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın ihraç ettiği) 0,95 Bloomberg elektronik alım-satım ekranında görülen en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı dikkate alınacaktır. Bloomberg elektronik alım-satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı kullanılabilecektir.
TL DİBS 0,95 Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı
Özel Sektör Borçlanma Aracı 0,85 BİST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan son işgünü ortalama fiyatı BİST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan cari piyasa fiyatı
Hisse Senedi Yoğun Fon 0,90 Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Değişken Fon 0,90 Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Pay (BİST 30’da yer alan paylar teminata kabul edilebilir) 0,90 Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda oluşan son cari piyasa fiyatı
TL Vadeli Mevduat 1,00 - -
Döviz Vadeli Mevduat 0,90 TL’ye dönüştürülmesinde anlık döviz gişe kuru dikkate alınır (küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır) TL’ye dönüştürülmesinde anlık döviz gişe kuru dikkate alınır (küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)

Halka Arz İşlem Kanalları

Yapı Kredi İnternet Şubesi’nde “Yatırımlar” menüsü altında yer alan “Halka Arz” bölümünden veya Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Yapı Kredi Yatırım Şubeleri, Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürlük ve Yapı Kredi Şubeleri aracılığıyla iletebilirsiniz.

Halka arza katılabilmek için “Yatırım Hesabınız” olması gerekmektedir. Yatırım hesabınızı şubelerimizin yanı sıra İnternet Şubesi veya Yapı Kredi Mobil’den de gerçekleştirebilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor