Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Yapı Kredi, faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde sürdürmeyi, çevresel etkilerini asgari seviyeye indirgemeyi ve bu alandaki performansını sürekli olarak geliştirmeyi hedefler. Çevre uygulamalarıyla ilgili performansının geliştirilmesinde ana hissedarları Koç Holding ve Unicredit’in öncü yaklaşım ve politikalarını göz önüne alarak, çalışmalarını bunlara paralel şekilde yürütmektedir.

Bu bakış açısıyla Yapı Kredi, Koç Grubu şirketlerinin çevre yönetiminden sorumlu yöneticilerinden oluşan ve çevre yönetimi konusunda en yetkili karar alma birimi olan Koç Çevre Kurulu’nun bir üyesidir. Koç Çevre Kurulu, tüm topluluk genelinde politika ve stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ve yayılmasına ilişkin faaliyetleri yürütmektedir. Bu yapı içerisinde belirlenen stratejik hedefler, performans hedeflerine dönüştürülmekte ve üst yönetimden başlamak üzere tüm Yapı Kredi organizasyonuna yayılması sağlanmaktadır. Belirlenen hedefler doğrultusunda elde edilen sonuçlar ve ilerleme süreçleri düzenli olarak takip edilmektedir. Bu kapsamda ilgili mevzuata uyum konusuna da büyük önem verilmekte ve Koç Topluluğu Denetim Grubu ile periyodik denetimler gerçekleştirilmektedir.

Bu bağlamda Yapı Kredi,

 • Çevre konusundaki tüm yasal düzenleme ve gereklilikleri takip eder ve bunlarla tam uyum sağlayacak şekilde sorumluluklarını yerine getirir,
 • Ülkemizin ve dünyanın doğal kaynaklarını korumak, en verimli biçimde kullanmak ve faaliyetleri sonucunda meydana gelen çevresel etkileri kontrol etmek ve azaltmak için çalışır,
 • Ürün ve hizmetlerinin neden olduğu çevresel etkileri izler, çevre dostu ürünler geliştirerek bu etkileri azaltmaya çalışır,
 • Çalışanlar, müşteriler, bayiler, tedarikçiler, yükleniciler ve diğer operasyonel paydaşlar olmak üzere, toplumun büyük grupları arasında çevre duyarlılığını artıracak ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık düzeyini yükseltecek çalışmalar yürütür.

Yapı Kredi’nin çevre alanındaki çalışmaları ile ilgili sorumluluk Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı tarafından eşbaşkanlık sistemi ile yürütülmektedir.

Yapı Kredi’nin çevre politikasına ilişkin uygulamaları aşağıdaki çalışmalar kapsamında ilerlemektedir:

 • Bankacılık sektörünün bir özelliği olarak, Yapı Kredi’nin çevreye olan doğrudan etkilerinin önemli bir kısmı plastik, kağıt, cam ve metal atıklardan kaynaklanmaktadır. Bu atıkların önemli bir kısmı ofis süreçleri sonucunda meydana gelmektedir. Atık miktarlarının azaltılması amacıyla çalışanların davranış alışkanlıklarını değiştirmek için atık azaltımını destekleyecek nitelikte bilgilendirme faaliyetleri hayata geçirilmektedir.
 • Çalışanların bilgilendirilmesi çalışmalarının yanısıra müşterilerin de özellikle kağıt atıklar konusunda farklı iletişim kanalları ile bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Müşteriler e-fatura kullanımına teşvik edilmekte, internet ve telefon bankacılığı uygulamaları ile klasik bankacılık işlemleri esnasında meydana gelen kağıt atık miktarında azaltım sağlanmaktadır.
 • Çevre konusunda iş dünyasına düşen sorumluluğun bilinciyle değer zincirinde de bu sorumluluğun yayılmasını destekleyen uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu anlayışla tedarikçilerle olan sözleşme süreçlerine çevre kriterleri entegre edilmiştir. Bu kapsamda, Yapı Kredi Sorumlu Satın Alma Prensipleri oluşturulmuş olup, bu prensipler Haziran 2016 itibariyle uygulamaya konulmuştur.
 • Entegre Atık Yönetim Sistemi uygulamaları 2014 yılında başlatılmış olup, 2015 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2015 yılında genel müdürlük tesislerinde tehlikeli ve tehlikesiz atık sahaları oluşturulmuştur. Faaliyetler sonucu meydana gelen atıklar tehlikelilik ve atık koduna göre sınıflandırılarak, ayrı depolanmaktadır. Böylece tehlikesiz atıkların, tehlikeli atıklarla karışması önlenmektedir.
 • Geri dönüşüm/geri kazanım programı kapsamında, kaynağında atık ayırma uygulanmaktadır. Geri dönüştürülebilir kağıt, plastik, metal ve cam atıkları, hizmet noktalarının bağlı olduğu belediyeye veya lisanslı firmalara verilerek geri dönüşümü sağlanmaktadır. Faaliyetler sonucunda oluşan tehlikeli atıklar, lisanslı bertaraf tesislerine verilerek bertaraf/geri kazanım süreçlerine dahil edilmektedir.
 • Su kullanımının büyük bir kısmı çalışanlar tarafından gerçekleştirildiğinden, suyun bilinçli kullanımına yönelik çalışan bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir. Yıl içinde farklı iletişim mecralarında çalışanlara ilgili konularda bilgilendirme yapılmaktadır. Enerji ve emisyon yönetimi konularında operasyonel etkilerin azaltılmasına yönelik faaliyetler hayata geçirilmektedir. Buna ek olarak, yenilenebilir enerji kaynaklı projelerin finansmanıyla müşteriler ve dolayısıyla paydaşlar için uzun süreli değerler yaratılmasını sağlanmaktadır.
 • Enerji ve emisyon yönetimi konularında operasyonel etkilerin azaltılmasına yönelik faaliyetler hayata geçirilmektedir. Buna ek olarak, yenilenebilir enerji kaynaklı projelerin finansmanıyla müşteriler ve dolayısıyla paydaşlar için uzun süreli değerler yaratılmasını sağlıyoruz.
 • 2011 yılından bu yana uygulanmaya başlanan ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu belgelendirme çalışması devam ettirilmekte olup, 2015 yılı sera gazı emisyon hesaplamaları için bağımsız 3.şahıs doğrulama süreci tamamlanmıştır. Sera gazı envanterlerinin şirket seviyesinde hesaplanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için kılavuzluk eden ISO 14064 standardı dahilindeki çalışmalar sonucunda 2014 yılında enerji tasarruf projesi ve uygulamalarıyla elde edilen sera gazı emisyonu azaltım miktarı 267,2 ton CO2e olmuştur.
 • Çalışanların güvenlik ve konforlarından ödün vermeyecek şekilde karbon salımının minimize edilmesi için çeşitli uygulamalar gerçekleştirilerek yakıt tüketiminin azaltılması sağlanmaktadır. 2015 yılında personel taşımacılığı kapsamında 80 hatta rota optimizasyonları gerçekleştirilmiş, bunun sonucu olarak emisyonlarda 120,8 ton CO2e seviyesinde azaltım gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak, 2015 yılında eski nesil yaşlı araçlar, yeni nesil araç ve motorlarla değiştirilerek karbon salımı azaltılmıştır. 17 ve 27 kişilik araçlar 4 yaş, 45 kişilik araçlar ise 10 yaş kategorisine çekilmiştir. Bu çalışma sonucunda 27 kişilik araçların ortalama 4, 45 kişilik araçlarınsa ortalama 5 yıl gençleştirilmesi sağlanmıştır.
 • 2014 yılında genel müdürlük binalarında hizmete alınan ve aylık ortalama 160 saatlik telekonferans gerçekleştirilmesine olanak sağlayan “Telepresence Odaları” ile iş seyahatlerinden kaynaklanacak sera gazı salımları azaltılmıştır.
 • Yeşil IT uygulamalarımız kapsamında 2015 yılında tüm şubelerin çevreci stratejileri destekleyen bilgisayarlara geçişi tamamlanmıştır. Buna ek olarak şubelerdeki bilgisayarların 00:00 - 08:00 saatleri arasında merkezi sistem üzerinden kapatılmasıyla yıllık %30 oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bu sayede karbon salımı seviyesinde önemli ölçüde düşüş elde edilmiştir.
 • Veri merkezlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, teknolojik ömrünü doldurmuş cihazların fiziksel iptalleri ve sanallaştırma teknolojisinin uygulanması doğrultusunda enerji tasarrufu elde edilmiştir. 2015 yılında elde edilen enerji tasarrufu yaklaşık 936 GJ, buna karşılık gelen CO2 emisyon azaltım miktarı ise yaklaşık 122,72 ton olarak hesaplanmıştır.
 • 2011 yılında Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Alman Yatırım ve Kalkınma Kuruluşu(DEG) ile yapılan seküritizasyon kapsamında sağlanan fonlar için bir Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi (SEMS) kurulmuştur ve bu sistemin uygulaması devam etmektedir. Belirlenen yasaklı listesi kapsamında ilgili sosyal ve çevresel riskleri barındıran projeler ve sahibi kuruluşlar finanse edilmemektedir. SEMS ile başvuruda bulunan firmalar, risklere göre kategorize edilmekte, değerlendirmenin ardından uygun bulunan ve finanse edilen projeler izlenmekte, banka yönetimi ile kredinin alındığı kuruluşa raporlamalar yapılmaktadır.
 • Bunların yanı sıra Yapı Kredi, mevcut çevre politika ve yaklaşımını geliştirmek için çevresel ve sosyal etki değerlendirme sistemi kurulması ile ilgili çalışmalarını başlatmıştır. Bu bağlamda, destekleyici unsurlar olarak Karbon Saydamlık Projesi’ne raporlama yapılmaktır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnsiyatifi’ne (UNEPFI) katılınması hedeflenmektedir.
 • Yapı Kredi’nin çevre politikası ve uygulamaları tüm yönetici ve çalışanların erişimine açık olarak iletişim kanallarında (intranet ve web sitesi) bulunmaktadır. Konu ile ilgili farkındalık yaratıcı iletişim yapılmakta olup, 2015 yılında Çevre Kavramı, Çevre Kirliliği ve Sonuçları, Hava Kirliliği ve Kontrolü, İklim Değişikliği, Gürültü Kirliliği ve Kontrolü, Su Kirliliği ve Kontrolü, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, Atık Yönetimi ve Tıbbi Atıkların Yönetimi başlıklarında toplam 100 çalışana toplamda 100 kişi*saat çevre eğitimi verilmiştir.
 • 2015 yılında Yapı Kredi’nin çevreyle ilgili herhangi bir kural/yasal düzenleme ihlali ve bu alanda hakkında açılan bir dava bulunmamaktadır. Çevre konuları ile ilgili herhangi bir ceza da sözkonusu değildir.
 • Yapı Kredi, sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren insiyatifler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kamu kuruluşları gibi çeşitli paydaşlar ile iletişim ve işbirlikleri yürütmektedir. Bu kapsamda 2014 yılından beri WWF’in biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla yürütmekte olduğu “Türkiye’nin Canı” projesine destek vermektedir.

Çevresel Hedefler

Çevre alanında yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında 2015 yılında gerçekleştirilmiş olan hedefler ve 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan hedefler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

2015 yılı sonu hedefleri

 • Su tüketiminin takibi - Su tüketiminin detaylı takibi için genel müdürlük binalarında uygun özellikte sayaçların temin edilmesi ve bunların otomasyonunun sağlanması – Fizibilite çalışmalarının olumsuz sonuçlanması nedeniyle bu uygulama gerçekleşmemiştir. Farklı bir tasarruf yöntemi olan bahçe sulama su otomasyonu sistemi devreye alınmıştır.
 • Enerji tüketiminin azaltılması - Genel müdürlük binalarında elektrik tüketiminin sayısal olarak azaltılması (alt hedef: %1, üst hedef: %2) – Hedef gerçekleşmiştir. Elektrik tüketimi % 1,78 oranında azaltılmıştır.
 • Enerji tüketiminin azaltılması - Genel müdürlük binalarında doğalgaz tüketiminin sayısal olarak azaltılması (alt hedef: %1, üst hedef: %2) – Bir önceki yıla göre gerçekleşen olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hedefe ulaşılamamıştır.
 • Bütün şubelerin 2015 yılı 3. çeyreğinde çevreci stratejileri destekleyen bilgisayarlara geçişinin tamamlanması – Hedef gerçekleşmiştir.
 • Eski nesil yaşlı araçların, yeni nesil araç ve motorlarla değiştirilerek karbon salımının azaltılması - 2015 yılı içerisinde mevcut 69 adet 27 kişilik aracın maksimum 4 yaş kategorisine, mevcut 42 adet 45 kişilik aracın ise 10 yaş kategorisine çekilmesi – Hedef gerçekleşmiştir.

2016 yılı sonu hedefleri

 • ISO 14001 sertifikası alınması - 2016 yılında sertifikasyonunun tamamlanmasını sağlayacak şekilde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin genel müdürlük binaları için altyapısının oluşturulması
 • Genel müdürlük binalarında enerji tüketiminin azaltılması - Enerji verimliliği daha yüksek aydınlatmalar ve asansörlere geçiş
 • Çevre Eğitimleri - Genel müdürlük çalışanları için çevre eğitimleri verilmesi - (alt hedef: Toplam genel müdürlük çalışanlarının % 15'ine eğitim verilmesi, hedef: Toplam genel müdürlük çalışanlarının % 25'ine eğitim verilmesi, üst hedef: Toplam genel müdürlük çalışanlarının % 30'una eğitim verilmesi)

Çevre alanında gerçekleştirilen tüm çalışmaların detaylarını Yapı Kredi Sürdürülebilirlik Raporu’nda bulabilirsiniz. Yapı Kredi Sürdürülebilirlik Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kredi Türü
Kampanya
Kredi Vadesi (Ay)
Kredi
Tutarı (TL)
TL
Sil
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
HESAPLA
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Yükleniyor...
Yükleniyor